เวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45 - 16.45 น. ของทุกวัน

Date. Topics View.
1 ธันวาคม 2557 ตารางอบรม Computer Literacy สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
29 ตุลาคม 2556 ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 ตุลาคม 2556 *** ผู้มีชื่อ ได้ รับหลักฐานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 *** 1497
15 ตุลาคม 2556 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 13280
2 ตุลาคม 2556 เชิญหัวหน้าห้องหรือตัวแทนปี 1 ภาค กศ.บป. ทุกคณะทุกสาขา เข้าประชุมพร้อมกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15 ที่นั่ง ชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา 3087
26 กันยายน 2556 รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๔ คุณวุฒิ 3318
26 สิงหาคม 2556 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานโครงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 13011
20 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโครงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4881
3 สิงหาคม 2556 ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 9/2556 ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน 1539
30 กรกฏาคม 2556 รับสมัครพนักงานโครงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 อัตรา 6000
30 กรกฏาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2556 2038
ห้องบริการคอมพิวเตอร์
 • ห้องบริการศึกษาและบุคลากร ชั้น 1
  มีห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง
  - บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
  - บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร
  - Network speed 100 Mbps
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ & ห้องฝึกอบรม
  ห้องบริการฝึกอบรม ชั้น 2 มีห้องฝึกอบรม 4 ห้อง

  - ห้องฝึกอบรม 1
  - ห้องฝึกอบรม 4
  - ห้องฝึกอบรม 5
  - ห้องฝึกอบรม 6
งานบริการ
 • Traning

  จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

 • Development of Information Systems.

  รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

 • Service & Search

  บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

Top
 • ออกแบบและพัฒนา : นครินทร์ ม่วงอ่อน