เวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.45 - 16.45 น. ของทุกวัน

Date. Topics View.
10 มกราคม ผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนมูลนิธิการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 63
9 มกราคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2556 210
29 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2556 128
21 พฤศจิกายน 2556 แจ้งนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับทุนกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 3 ให้ส่งตัวแทนห้องละ 1 คนพร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาของตัวแทนมาดำเนินการ ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 812
20 พฤศจิกายน 2556 กีฬา กศ.บป. ขอเชิญหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนนักศึกษาปีหนึ่ง กศ.บป. เข้าร่วมประชุมที่อาคารกองกิจห้องกิจการนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 15.00 น. 190
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รป.ม. 3/2556 รุ่นที่ 22 449
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รป.ม. 3/2556 รุ่นที่ 22 173
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอ.ม. (M.P.P.M.) 3/2556 รุ่นที่ 1 313
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอ.ม. (M.P.P.M.) 3/2556 รุ่นที่ 1 197
16 พฤศจิกายน 2556 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนในระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557 252
ห้องบริการคอมพิวเตอร์
 • ห้องบริการศึกษาและบุคลากร ชั้น 1
  มีห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง
  - บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
  - บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร
  - Network speed 100 Mbps
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ & ห้องฝึกอบรม
  ห้องบริการฝึกอบรม ชั้น 2 มีห้องฝึกอบรม 4 ห้อง

  - ห้องฝึกอบรม 1
  - ห้องฝึกอบรม 4
  - ห้องฝึกอบรม 5
  - ห้องฝึกอบรม 6
งานบริการ
 • Traning

  จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

 • Development of Information Systems.

  รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

 • Service & Search

  บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

Top
 • ออกแบบและพัฒนา : นครินทร์ ม่วงอ่อน