กำลังประมวลผล...

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Date. Topics View.
21 พฤศจิกายน 2556 แจ้งนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับทุนกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 รอบ 3 ให้ส่งตัวแทนห้องละ 1 คนพร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาของตัวแทนมาดำเนินการ ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 800
20 พฤศจิกายน 2556 กีฬา กศ.บป. ขอเชิญหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนนักศึกษาปีหนึ่ง กศ.บป. เข้าร่วมประชุมที่อาคารกองกิจห้องกิจการนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 15.00 น. 179
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รป.ม. 3/2556 รุ่นที่ 22 437
16 พฤศจิกายน 2556 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอ.ม. (M.P.P.M.) 3/2556 รุ่นที่ 1 306
16 พฤศจิกายน 2556 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนในระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557 530

Service...

จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

ห้องบริการ

ห้องบริการนักศึกษาชั้น 1

มีห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

- ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง
- บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
- บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร
- Network speed 100 Mbps
ห้องบริการฝึกอบรม

ห้องบริการฝึกอบรม ชั้น 2 มีห้องฝึกอบรม 4 ห้อง

- ห้องฝึกอบรม 1
- ห้องฝึกอบรม 4
- ห้องฝึกอบรม 5
- ห้องฝึกอบรม 6

แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร

แบบแจ้งขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (Email RMU)

ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบเครือข่าย

แบบฟอร์มบริการสำหรับนักศึกษา

แบบแจ้งขอใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (Email RMU)

ใบสมัครขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบเครือข่าย