ประกันคุณภาพ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

  • องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2555

ปีการศึกษา 2554

  • แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

  • รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2554

  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CAR ปี 2554

ปีการศึกษา 2553

  • สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2553

  • ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2553

  • รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2552

  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552

  • รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

  • รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2551