วิสัยทัศน์ / มูลค่าหลัก

 

วิสัยทัศน์ 

– บริการว่องไว ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มูลค่าหลัก

1. การบริการที่ส่งมอบ (Commitment)

มีการให้บริการที่หลากหลาย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความ พึงพอใจและก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

2. นวัตกรรม (Innovation)

 พัฒนาและผลักดันการดำเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมที่พัฒนา/ต่อยอด ขึ้นเองเป็นหลัก

3. การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment)

พัฒนาและผลักดันขีดความสามารถและศักยภาพของทั้งบุคลากร และทรัพยากรเพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด