พันธกิจ/วัตถุประสงค์

1.เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2.ให้บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แก่บุคลากร และนักศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย

5. เป็นหน่วยงานในการประสาน กำหนดแผนงานในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

6. สร้างนวัตกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ

7. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน