ภาระกิจ

 

ภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ภาระกิจหลัก 
1.วางแผนและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 3 ปี
2.วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS)ให้แก่กับหน่วยงานภายในสถาบัน
3.วางแผนและดำเนินพัฒนาการด้านจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (E-learning)
4.พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
5.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง
6.บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งในและนอกสถาบันฯ
7.กำหนดมาตรฐานการทดสอบความรู้มาตรฐาน ICT ของนักศึกษา และบุคลากร
8.วางแผนและดำเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
9.พัฒนาและวิจัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในสถาบันและเผยแพร่สู่ท้องถิ่น
10.เตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conferences และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาระกิจรอง
1.วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายไปยังสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ใหม่ในปี 2548
2.จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำให้กับสถานประกอบการและองค์กรในภูมิภาค
3.จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ภารกิจสนับสนุน
1.งานธุรการ
2.งานการเงินและบัญชี
3.งานการคลังและพัสดุ
4.งานอาคารสถานที่
5.งานวางแผนและพัฒนา
6.งานประชาสัมพันธ์
7.งานบุคลากร