บุคคลากร

 

อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์ 

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

 นางสาวศศิประภา รังสา 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นายอนุกูล บุตรพรม 

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายกัมปนาท ลุนใต้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายปริชญ์ สุริยะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายคาวี  หวานแท้ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายเอกพันธ์ คำพิลา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสหชัย งามชัยภูมิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนครินทร์ ม่วงอ่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นายทินกร ผิวนวล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเจษฎา กลิ่นกล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ