โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลงทะเบียนอบรม

หัวข้อและกำหนดการอบรม

นักศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนดการที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ (ลิงก์ห้องอบรมจะอัพเดตในวันอบรม)

การนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Motion Graphic

วิทยากร: คุณอัครพล ด่านทองหลาง Design Director & Course Director บริษัท BEAR The School of Visual Specialist
ลิงก์ห้องอบรม: https://meet.google.com/icf-ahhp-grw หรือ ใส่โค้ด icf-ahhp-grw
เอกสารประกอบการอบรม: https://drive.google.com/file/d/1VuLQmnQfEYQBi2xynjN_Mh9YPXc2nsJt/view?usp=sharing

การพัฒนาแนวความคิดเชิง startup เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: คุณทีปกร ศิริวรรณ CEO บริษัท Computer Systems Integration Co., Ltd.
ลิงก์ลงทะเบียนอบรม: https://forms.gle/YzAY6v9RUmoucL7a8
ลิงก์ห้องอบรม:https://meet.google.com/jcj-bfyx-oez หรือ ใส่โค้ด jcj-bfyx-oez
เอกสารประกอบการอบรม:
แบบประเมินโครงการ:https://forms.gle/LifWZioAjvfLaG1bA
กลุ่ม Line:

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI

วิทยากร: ดร.ปรัชญา นวนแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลิงก์ลงทะเบียนอบรม: https://forms.gle/k1tu3yV9Bj4TxymN6
ลิงก์ห้องอบรม:https://meet.google.com/doy-nxav-ong หรือ ใส่โค้ด doy-nxav-ong
เอกสารประกอบการอบรม:
แบบประเมินโครงการ:https://forms.gle/PAm2NBiYvXD9p8T46
กลุ่ม Line:

การใช้ google cloud application เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: คุณวันเฉลิม บุณยะกาญจน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
ลิงก์ลงทะเบียนอบรม: https://forms.gle/XhJc5uQj5VaJpyuC6
ลิงก์ห้องอบรม:https://meet.google.com/sng-cfmq-rwh หรือ ใส่โค้ด sng-cfmq-rwh
เอกสารประกอบการอบรม: Course Outline
แบบประเมินโครงการ:https://forms.gle/q3eRFScvbYmpZdsG9
กลุ่ม Line:

การใช้งาน Micorsoft Team เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: คุณวันเฉลิม บุณยะกาญจน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
ลิงก์ลงทะเบียนอบรม: https://forms.gle/JakKWd3cwbZiiAAL9
ลิงก์ห้องอบรม:https://meet.google.com/jtz-keoc-avo หรือ ใส่โค้ด sng-cfmq-rwh
เอกสารประกอบการอบรม: Course Outline
แบบประเมินโครงการ:https://forms.gle/JgRcmfVq7jNFzH9T9
กลุ่ม Line:

วิทยากร

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณทีปกร ศิริวรรณ

CEO บริษัท Computer Systems Integration Co., Ltd.

คุณวันเฉลิม บุณยะกาญจน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

คุณอัครพล ด่านทองหลาง

Design Director & Course Director บริษัท BEAR The School of Visual Specialist