แบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT SYSTEM: ITAS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสำรวจอ่านข้อคำถามอย่างละเอียดในการตอบแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงไปประกอบการประเมินฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือ ซึ่งได้แยกประเภทสำหรับผู้ตอบ ดังนี้

1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qxzpbk หรือ QR Code

1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำข้อมูลจะประมวลผลในภาพรวมไม่มี การนำข้อมูลไปใช้เป็นอย่างอื่น) แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 30 ข้อคำถาม ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้ว กด ส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น

2. ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ซึ่งมารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qxzpbk หรือ QR Code

2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำและข้อมูลจะประมวลผลในภาพรวมไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เป็นอย่างอื่น) แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 15 ข้อคำถาม และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้วกดส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://qarmu.org หรือ https://rmu.ac.th/slider/310/post หรือ ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา โทร. 085-758299 หรือ 043-722214 เบอร์ภายใน 422

หมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2022-03-23 12:03:43 || โดย took