การใช้งาน email @rmu.ac.th1. เข้าใช้งานโดยไปที่ mail.rmu.ac.th หรือ gmail.com และทําการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดย


-ชื่อ email คือ รหัสนักศึกษา@rmu.ac.thตัวอย่าง เช่น 643110360128@rmu.ac.th


- รหัสผ่านเริ่มต้น คือ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ยกเว้น


- ในกรณีที่ใช้เลขประจําตัวประชาชนไม่ได้ให้ใช้รหัสนักศึกษาแทน (เนื่องจากนักศึกษาบางท่านไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลผิดพลาด)
2. จะเข้าสู่หน้าการใช้งานครั้งแรกให้กดยอมรับ3. ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้นักศึกษาทําการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร4. เมื่อเข้าสู่ระบบให้นักศึกษาดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการติดต่อโดยคลิกที่ Icon มุมบนขวาหน้าจอ - จัดการบัญชีGoogle *ต้องระบุสําคัญมาก

1) ทําการตรวจสอบว่าได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สํารองเพื่อใช้ในการกู้คืนอีเมล์ในกรณีลืมรหัสผ่านหรืออื่น ๆ หรือไม่


**สําคัญมาก

โดยคลิกที่ เมนูความปลอดภัย -> วิธีที่เรายืนยันตัวตนคุณได้ดังภาพด้านล่าง


* โดยปกติค่าเริ่มต้นจะนําข้อมูลจากระบบทะเบียนที่นักศึกษาบันทึกไว้มาให้ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาดหากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดําเนินการดังนี้


- ให้ทําการบันทึกข้อมูลโทรศัพท์สํารอง เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบัน และทําการยืนยัน


- ให้ทําการบันทึกอีเมล์สํารอง เป็นอีเมล์ปัจจุบันที่ใช้งานและไม่ใช่อีเมล์@rmu.ac.th ทําการยืนยัน2) ทําการตรวจสอบว่าได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในข้อมูลการติดต่อหรือไม่ โดยคลิกที่ เมนูข้อมูลส่วนบุคคล ดูตรงโทรศัพท์ว่ามีข้อมูลหรือไม่ถ้าไม่มีให้ทําการเพิ่มข้อมูล


* โดยปกติค่าเริ่มต้นจะนําข้อมูลจากระบบทะเบียนที่นักศึกษาบันทึกไว้มาให้ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบหรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด ถ้าข้อมูลผิดพลาดให้ทําการปรับปรุงให้ถูกต้อง5. ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานและต้องการกู้คืนบัญชีสามารถทําได้โดย


-กดตรง หากลืมรหัสผ่าน


-กดลองวิธีอื่น


- ระบบจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทําการบันทึกไว้ตามข้อ 4


- ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ นํารหัสยืนยันมากรอกเพื่อกู้คืนีเมล์และตั้งรหัสผ่านใหม่*** หากไม่เคยระบุหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอนที่ 4 จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้ให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง