ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ทุกคนประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ทุกคน ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อการใช้งาน email @rmu.ac.th google classroom และ office365 ภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 หากไม่ดำเนินการท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เข้าไปที่ https://regis.rmu.ac.th แล้วทำการเข้าสู่ระบบ
2. เข้าไปที่เมนูประวัตินักศึกษา คลิกแก้ไขประวัตินักศึกษา


3. ทำการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลดังรายการต่อไปนี้ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและต้องมีการใช้งานอยู่
1) อีเมล์
2) โทร เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่เท่านั้น
3) โทรศัพท์ เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่เท่านั้น
ปฎิทินการดำเนินการให้บริการ email address และ office365 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำการศึกษา 1/2564
ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 ออก email address @rmu.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
• รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อย ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
• นักศึกษาที่ย้ายสาขาเรียบร้อยและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
• บันทึกข้อมูล email เบอร์โทรศัพท์ ปัจจุบันที่ใช้งานได้ในระบบบริการการศึกษาเรียบร้อย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
2 ออก email @lives.rmu.ac.th เพื่อเข้าใช้งาน office 365 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับ email @rmu.ac.th ในข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
3 ออก email address @rmu.ac.th และ @lives.rmu.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
• รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
• นักศึกษาที่ย้ายสาขาเรียบร้อยและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่เรียบร้อย ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
• บันทึกข้อมูล email เบอร์โทรศัพท์ ปัจจุบันที่ใช้งานได้ในระบบบริการการศึกษาเรียบร้อย ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
4 ออก email address @rmu.ac.th และ @lives.rmu.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ที่เข้ามาภายหลังและยังไม่ได้รับ email ทั้งหมด โดยต้องติดต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป