บุคคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์


อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นางสาวศศิประภา รังสา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายอนุกูล บุตรพรม
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกัมปนาท ลุนใต้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปริชญ์ สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายคาวี หวานแท้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายเอกพันธ์ คำพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ