ห้องบริการนักศึกษาและบุคลากร ชั้น 1

มีห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 

  • คอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 120 เครื่อง
  • บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ PC , Notebook
  • บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
  • บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร
  • Network speed 100 Mbps

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

  • ห้องอบรม 1 จำนวน 55 เครื่อง
  • ห้องอบรม 2 จำนวน 34 เครื่อง (iMac)
  • ห้องอบรม 4 จำนวน 50 เครื่อง
  • ห้องอบรม 5 จำนวน 40 เครื่อง
  • ห้องอบรม 6 จำนวน 77 เครื่อง

Service & Search

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

Development

รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

Traning

จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ