ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร 9 อาคาร 10 ซึ่งไม่สะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8 และเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้องสำหรับบริการไปที่อาคารหอสมุดชั้นล่าง (อาคารหอสมุดเดิม)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษาของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพื่อวางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มาเป็นสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการดังนี้

บริการวิชาการ จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้งานบริการแล้ว สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังต้องรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
พ.ศ. 2540 – 2545 นายวิทยา อารีราษฎร์ อาจารย์ 2 ระดับ 6
พ.ศ. 2546 – 2548 นายสนิท ตีเมืองซ้าย อาจารย์ 1 ระดับ 5
พ.ศ. 2548 – 2548 ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 – 2554 ผศ.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
พ.ศ. 2554 – 2556 ผศ.กาญจนา คำสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ.2556 – 2559 อาจารย์นราธิป ทองปาน
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์


หน้านี้ประมวลผล 0.0001518726348877 วินาที