พันธกิจ/วัตถุประสงค์


1.เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.ให้บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แก่บุคลากร และนักศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย
5. เป็นหน่วยงานในการประสาน กำหนดแผนงานในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
6. สร้างนวัตกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ
7. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน