บริการ

Service & Search

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น


Development

รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

Traning

จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ


Help & Support

- แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย
- แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบริการนักศึกษาและบุคลากร ชั้น 1

- ห้องประชุมกลุ่มย่อย 4 ห้อง
- คอมพิวเตอร์ MAC และ All in One
- บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ PC , Notebook
- บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet


ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

- ห้องอบรม 1 จำนวน 55 เครื่อง
- ห้องอบรม 2 จำนวน 34 เครื่อง (iMac)
- ห้องอบรม 4 จำนวน 50 เครื่อง
- ห้องอบรม 5 จำนวน 40 เครื่อง
- ห้องอบรม 6 จำนวน 77 เครื่อง

ระบบสารสนเทศ


กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการจัดอบรม


โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

สำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

สำหรับบุคคลากร

โครงการ ICDL

นักศึกษาและบุคคลากร