ภาระกิจ


ภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานภาระกิจหลัก

1.วางแผนและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 1 ปี
2.วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS)ให้แก่กับหน่วยงานภายในสถาบัน
3.จัดอบรมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
4.บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
5.บริการการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
6.งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วางแผนและออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
7.งานบริการห้องคอมพิวเตอร์และสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรและนักศึกษาบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ
8.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
9.Digital Transformation (เปลี่ยนระบบการทำงานสู่ระบบดิจิทัล)

ภาระกิจรอง

1.วางแผนการประกันคุณภาพ
2.งานพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3.ตรวจสอบซ่อมเครื่องให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
4.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอสำหรับบริการนักศึกษา
5.ปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์
6.จัดอบรมให้บุคลากรได้อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ

ภารกิจสนับสนุน

1.งานธุรการ
2.งานการเงินและบัญชี
3.งานการคลังและพัสดุ
4.งานอาคารสถานที่
5.งานวางแผนและพัฒนา
6.งานประชาสัมพันธ์
7.งานบุคลากร
8.งานบริการการศึกษา