วิสัยทัศน์ / มูลค่าหลัก


วิสัยทัศน์

"บริการว่องไว ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน"


มูลค่าหลัก

1. การบริการที่ส่งมอบ (Commitment)

     มีการให้บริการที่หลากหลาย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความ พึงพอใจและก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม


2. นวัตกรรม (Innovation)

     พัฒนาและผลักดันการดำเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมที่พัฒนา/ต่อยอด ขึ้นเองเป็นหลัก


3. การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment)

     พัฒนาและผลักดันขีดความสามารถและศักยภาพของทั้งบุคลากร และทรัพยากรเพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด