บุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นางสาวศศิประภา รังษา

ฝ่ายเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายอนุกุล บุตรพรม
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายปริชณ์ สุริยะ
นายคาวี หวานแท้

ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นายผดุงเกียรติ วังหนองหว้า